הנבואה ניתנה לדוח התזרים החזוי ?!

ניר זיכלינסקי רו"ח , רגינה אונגר רו"ח

הדוחות הכספיים הם מקור אינפורמציה חשובה למשתמשי הדוחות לסוגיהם לרבות נושי החברה. הבעיה העיקרית בהבנת דוחות כספיים מתמקדת בעובדה שדוחות אלה כוללים הערכות ואודנים רבים לרבות מדידת שווים ההוגן של נכסים באופן שמרחיק את מדידת חוסנה של החברה מבסיס המזומן שלה.

הדברים נכונים ביתר שאת מאז יושמו כללי ה IFRS בארץ והעלו עד מאד את חשיבות דוח על תזרימי המזומנים. זאת ועוד, במהלך 2008 הגיעה רשות ניירות ערך למסקנה כי יש לחייב חברות ציבוריות שהנפיקו איגרות חוב לציבור לפרסם דוח תזרים חזוי לשנתיים הקרובות וזאת בעקבות גל הסדרי החוב שהחל באותה עת.

שורה של חברות פירסמו בשנים האחרונות דוח כאמור כשבפועל לעיתים התזרים היה רחוק ממנו , ואף היו מקרים שהתווספה לדוחות החברה הערת עסק חי בפרק זמן לא ארוך לאחר פרסום תחזית תזרים סבירה חיובית.

בהתאם להנחייה שעוגנה בתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים ומיידיים דוח תזרים חזוי נדרש מתאגידים בהם נודע לדירקטוריון על קיומם של סימני אזהרה בקשר עם יכולת התאגיד לעמוד בהתחייבויותיו.

סימני האזהרה כוללים – גרעון בהון העצמי, הפניית תשומת הלב של רואי החשבון בנסיבות המעידות על קשיים פיננסיים , הון חוזר שלילי בצירוף תזרים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ו- הון חוזר שלילי או תזרים מזומנים שלילי מתמשך היה ודירקטוריון החברה לא קבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות.

גם אם מתקיימים סימני האזהרה כאמור , יכול דירקטוריון התאגיד לקבוע כי אין חשש סביר שהתאגיד לא יעמוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות לתקופת התזרים החזוי ולא לפרסם דוח כאמור.

 

הגם שרשות ניירות ערך הבהירה כי התחזיות הכלולות בדוח תזרים מזומנים חזוי אינן יכולות להיות הנחות והערכות תאורטיות, אלא הנחות והערכות צפויות על קורא הדוח לנקוט משנה זהירות בעת קבלת מסקנות בהתבסס על דוח כאמור.

כמו כן בחינת סבירות הדוח צריכה לעמוד בקנה אחד יחד עם נושא בחינת "העסק החי" וקשה יהיה להסביר סתירה בין שני התהליכים האמורים.

בחרנו להתבונן בדוחות הכספיים של חברת חבס ליום 30 בספטמבר 2012 שהתפרסמו בסוף נובמבר 2012 כדי לבחון כיצד ראה דירקטוריון החברה את יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה באותה עת והאם צורף דוח תזרים חזוי.

סעיף 10 לדוח הדירקטוריון של חברה זו קובע כי " הדירקטוריון בחן את מקורות המימון לפרעון התחייבויותיה הקימות והצפויות של החברה. לחברה הון חזר שלילי בהיקף של 12 מליון ₪……….