יסודות הביקורת אפריל 2014 – מצגת

להורדת המצגת לחצו כאן.

רואי החשבון כשומרי הסף – מקרה הדסה

  • תפקידם של רואי החשבון היה לבקר את הדו"חות הכספיים של הדסה, ולהסב את תשומת לבם של כל בעלי המניות בחברה והדירקטורים לתמרורי האזהרה. הגירעון של הדסה גדל והלך במשך יותר מעשור. בין 2003 ל–2010 הגירעון השוטף נע בין 125–150 מיליון שקל. רק ב–2011, כאשר הגירעון השוטף קפץ ל–234 מיליון שקל והגירעון המצטבר היה יותר מ–850 מיליון שקל, הסבו רואי החשבון (באותה תקופה משרד סומך-חייקין) בדו"חות הכספיים של בית החולים את תשומת הלב לגירעון הגדול.
  • עם זאת, גם באוגוסט 2013 – חצי שנה לפני שבית החולים נכנס להליך של הקפאת הליכים, בחרו רואי החשבון שלא לתת הערת עסק חי להדסה, ובדו"ח הכספי השנתי שביקרו נכתב כי מצבו הכספי של בית החולים צפוי להתייצב, בהנחה שהתבססה על מכתב הבנות מעורפל שהוציאו משרדי האוצר והבריאות ובו לא ניתנה שום התחייבות ממשית לחלץ את בית החולים – שהממשלה תחלץ את בית החולים ושתיושם תוכנית הבראה.
  • לא למדו לקח מאגרקסקו.
  • הדו"חות הכספיים של הדסה ל–2012 נחתמו באוגוסט 2013 – כלומר לאחר שחברת אגרקסקו הממשלתית קרסה תוך שהיא מסבה הפסדים כבדים לבעלי איגרות החוב שהנפיקה וזאת למרות קיומה המשוער של ערבות ממשלתית להתחייבויותיה.
  • ייתכן שלאור תקדים אגרקסקו, רואי החשבון היו צריכים לשקול את ערכה של התחייבות לא מסוימת ולא מוחלטת של גורם ממשלתי לתמוך בהדסה.
  • הצורך לשקול את ערכו של מכתב הכוונות לתמוך בהדסה מתחדד נוכח העובדה שבשנים האחרונות יושמו בהדסה כמה צעדי התייעלות, שבמבחן התוצאה לא סייעו לבית החולים להיחלץ ממצבו, ומהעובדה שנוכח יחסי העבודה בארגון והרגישות הציבורית להשבתתו סבירות המימוש של תכנית הבראה משמעותית כולל פיטורי עובדים וקיצוצי שכר אינה ברורה.
  • משרד רואי החשבון הבחין בגורמים מקלים, כמו כוונת בית החולים ליישם תוכנית לצמצום כוח אדם, שהביאו לכך שנחה דעתו של משרד רואי החשבון שניתן להסתפק בפסקה המפנה את תשומת הלב לביאורים, שהופיעו בדוחות של בית החולים.

לשאר המצגת לחצו כאן.