הכנס השנתי לעדכון דירקטורים 2020 – איגוד הדירקטורים וחברות ציבוריות